Strona główna » Regulamin

Regulamin1.  WARUNKI  OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy  E-POLITEK  dostępny pod adresem internetowym https://www.e-politek.pl/, prowadzony przez frmę:
        E-POLITEK  Dariusz Kuśnierz
        UNIEGOSZCZ ul.1-go Maja 52a
        59-800  LUBAŃ
        NIP: 613-127-91-93
        REGON: 022102700

1.2. Niniejszy regulamin skierowny jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego
1.3. Przyjmuje się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
1.3. Klient składając zamówienie, zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji
        zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich
        korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
1.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów
       do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich
        zmian.
1.5. Defincje:
       1.5.1DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  
       1.5.2. FORMULARZ  REJESTRACJI- formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiającym utworzenie konta
       1.5.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA
       1.5.4. KLIENT - osoba prywatna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
       1.5.5. KONSUMENT - osoba która nabywa produkt na własny użytek-użytkownik.
       1.5.5. KODEKS CYWILNY
       1.5.6. KONTO - Usługa elektroniczna, oznaczony indywdualną nazwą (logingiem) i hasłem podanym przez usługobiorcę.
       1.5.7. PRODUKT - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między
                  klientem a sprzedawcą.
       1.5.8. REGULAMIN - nniejszy regulamin sklepu internetowego.
       1.5.9. SKLEP INTERNETOWY
       1.5.10 SPRZEDAWCA

2. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY:
2.1. Zawarcie umowy sprzedaży miedzy klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia
        za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym. 
2.2. Zamówienia przyjmowane są przez sklep https://www.e-politek.pl/ przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
2.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia.
2.4. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji zamówienia
        lub danych kontaktowych Klienta.
2.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą:
        (1) Wpływu zamówienia do sklepu - dla zamówień płatnych przy odbiorze 
        (2) Wpływu przelewu na rachunek bankowy sprzedającego - dla zamówień płatnych przelewem
2.6. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
2.7. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy
        podać dodatkowe dane (wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie z formularzem zamówienia).

3. SPOSOBY  I TERMINY  PŁATNOŚCI  ZA  PRODUKT
3.1. W sklepie internetowym istnieje możliwość wyboru płatności:
        3.1.1. Przelew bankowy bezpośrednio na nasze konto firmowe:
                   nr konta:     55 1050 1575 1000 0092 2385 2915 ( ING BANK ŚLĄSKI)
        3.1.2. System płatności elektronicznych  za pomocą serwisu "Transferuj.pl".
        3.1.3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
3.2. Termin płatności:
        3.2.1. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem, klient zobowiązany jest do dokonana płatności w ciągu
                   7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
       3.2.2. W przypadku wyboru klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania
                   płatności przy odbiorze przesyłki.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY
4.1. Dostawa do klienta jest odpłatna, chyba że umowa przedaży stanowi inaczej. Koszt dostawy produktu (w tym opłaty za
        transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane klientowi na stronie sklepu internetowego w zakładce
        ,,WYSYŁKA" oraz w trakcie składania zamówienia, wtym także w chwili wyrażenie przez klienta woli związana się z
        umową sprzedaży 
4.2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni. Jest to orientacyjny czas, który upływa od złożenia zamówienia, do
        chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na
        towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów.
4.3. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji oraz czasu dostawy.
        Czas dostawy zależy od wybranej metody wysyłki. Przesyłki dostarcza:
                                                                               Poczta Polska - przesyłka standardowa (czas dostawy do 72 godzin)
                                                                               Poczta Polska - przesyłka priorytetowa (czas dostawy około 48 godzin)


5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:
5.1. Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalenarzowych odstąpić od niej bez podania
        przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 5.7. Regulaminu. Do zachowana terminu
        wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświdczenie o odstąpieniu umowy może zostać złożone na
        przykład:
        5.1.1. Pisemnie na adres: E-POLITEK Dariusz Kuśnierz, UNIEGOSZCZ ul. 1-go Maja 52a, 59-800 LUBAŃ.
        5.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@e-politek.pl
5.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem
        internetowym https://e-politek.pl/images/formularz_2.doc
        Konsument może skorzystać z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.3. Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5.4.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
        oświadczenia konsumenta o odstapieniu umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
        dostawy produktu ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego
        niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
        użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposóbu
        zwrotu, który nie wiąże sie dla niego z  żadnymi kosztami. 
5.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił
        od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Do zachowana terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
         konsument może zwrócić produkt na adres:
          E-POLITEK Dariusz Kuśnierz, UNIEGOSZCZ  ul.1-go Maja 52a, 59-800 LUBAŃ.
        Konsument jest zobowiązany aby produkt zwracany sprzedawcy był w pełni kompletny oraz nie nosił śladów używania
        ani zniszczenia.
5.7. Możliwe koszty związane z odstapieniem konsumenta od umowy, które jest obowiązany ponieść konsument:
        5.7.1. Jeśli konsument wybrał sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca

nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesinych przez niego dodatkowych kosztów.
        5.7.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  
 
6. REKLAMACJA  PRODUKTU
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub
        prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie
        cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności
        sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalności
        zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie
        obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
        sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności

         sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na ostatniej stronie
        instrukcji zakupionego produktu w karcie gwarancyjnej (ogólne warunki gwarancji). 
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
        6.3.1. Pisemnie na adres: ul. UNEGOSZCZ  ul.1-go Maja 52a, 59-800  LUBAŃ;
        6.3.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@e-politek.pl;
        6.3.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
       (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
        (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
              albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz
        (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

              Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
              złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. Sprzedawca ustosunkwuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
        dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
        reklamację za uzasadnioną.
 

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
7.2. Sklep zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach sklepu. Różnice w
        wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora
        klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
7.3. Wszystkie znajdujące się w sklepie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są
        wyłączną własnością tychże firm.
7.4. W przypadku nieprawidłowego i niezgodnego z terminem doręczenia przesyłek z zamówieniami Klientów przez poczte
        oraz firmy kurierskie, sklep może zwrócić się do tych instytucji z roszczeniem o naprawienie powstałej szkody.
7.5. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z ustawą z dnia 29
        sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych", w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie zostaną ujawnione
        innym osobom i innym podmiotom. Klienci sklepu mają wgląd do danych, możliwość ich aktualizacji lub usunięcia.
7.6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia
        02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
        niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25 Maja 2018 roku.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu