• Reklamacja

        Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub
        prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie
        cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności
        sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalności
        zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie
        obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
        sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

        Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące
        odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone na ostatniej stronie
        instrukcji zakupionego produktu w karcie gwarancyjnej  (ogólne warunki gwarancji). 

        Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
        Pisemnie na adres: ul. UNEGOSZCZ  ul.1-go Maja 52a, 59-800  LUBAŃ;
        W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@e-politek.pl;
        w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego

        Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
        1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
        2. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
           albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.
       3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
        Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
        złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

        Sprzedawca ustosunkwuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
        dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał
        reklamację za uzasadnioną.