• Odstąpienie od umowy

        Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalenarzowych odstąpić od niej bez podania
        przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 5.7. Regulaminu. Do zachowana terminu
        wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświdczenie o odstąpieniu umowy może zostać złożone na
        przykład:
        1. Pisemnie na adres: E-POLITEK Dariusz Kuśnierz, UNIEGOSZCZ ul. 1-go Maja 52a, 59-800 LUBAŃ.
        2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@e-politek.pl

        Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem
        internetowym https://e-politek.pl/images/formularz_2.doc
        Konsument może skorzystać z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
        Bieg terminu do odstąpienia umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
        W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
        oświadczenia konsumenta o odstapieniu umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
        dostawy produktu ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego
        niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy
        użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposóbu
        zwrotu, który nie wiąże sie dla niego z  żadnymi kosztami. 
        Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił
        od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Do zachowana terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
        konsument może zwrócić produkt na adres:
              E-POLITEK Dariusz Kuśnierz
              UNIEGOSZCZ  ul.1-go Maja 52a
              59-800 LUBAŃ.
        Konsument jest zobowiązany aby produkt zwracany sprzedawcy był w pełni kompletny oraz nie nosił śladów używania
        ani zniszczenia.
        Możliwe koszty związane z odstapieniem konsumenta od umowy, które jest obowiązany ponieść konsument:
        Jeśli konsument wybrał sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca
        nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesinych przez niego dodatkowych kosztów.
        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.